Loading...

2015-2016 Board Members

Untitled-1

2015-2016 HMS CSSA Board Members

President: Shaokun Shu (DFCI)

Co-President: Wenqing Cai (BCH), Wen Chen (HMS)

Vice-Presidents:

Zhiqiang Lin (BCH), Qing Li (DFCI), Wei Li (DFCI), Min Tan (BWH), Xingxing Kong (BIDMC), Ji Li (DFCI), Chunxiao Yu (HMS), Tengfei Xiao (DFCI), Yu Qian (DFCI), Bin Li (BCH), Song Yang (BCH)

Assistants to President/Board:

Jiaren Liu (BCH), Hao Huang (DFCI), Xiaoyang Zhang (Broad), Xinwei Yu (BWH), Chao Fang (BIDMC), Jiaxu Hong (MGH), Yang Zhang (BCH), Le Cong (Broad/BWH), Christine Guo (DFCI), Yibin Liu (DFCI), Heng Zhao (HMS), Linchang Huang (BWH), Zhou Du (BCH), Zhirong Qian (DFCI), ShaBai (BIDMC), Shuxi Qiao (MGH), Chao Dai (DFCI), Jun Li (HMS), Yunlu Xue (HMS), Qiong Ye (MGH), Yue Huang (BCH)

Responsibility

Academic seminar:  Ji Li, Wei Li, Xinxing Kong, Xiaoyang Zhang, Hongguang Xia, Le Cong, Chao Dai, Chao Fang, Shuxi Qiao

Career Path seminar: Wenqing Cai, Shaokun Shu, Min Tan, Tengfei Xiao, Wen Chen, Xinwei Yu, Heng Zhao, Linchang Huang, Bin Li, Hao Huang.

Recruitment seminar: Linchang Huang, Zhiqiang Lin, Xingxing Kong,  Min Tan, Yibin Liu, Qiong Ye, Yue Huang, Heng Zhao.

Spirit group: Chen Wen, Qing Li, Tengfei Xiao, Qian Yu, Song Yang, Yang Zhang, Shuxi Qiao, Sha Bai, Bing Li.

Sponsorship:  Jiaxu Hong, Min Tan, Qing Li, Xinwei Yu.

IT:  Bing Li, Song Yang, Linchang Huang, Yibin Liu,  Zhou Du

Treasury: Min Tan

Publicity: Wenqing Cai, Chunxiao Yu, Xinwei Yu, Le Cong, Jiaxu Hong, Yunlu Xue, Sha Bai.

Entrepreneur: Wen Chen, Yu Qian, Jiaxu Hong, Heng Zhao, Zhou Du, Jun Li, Zirong Qian, Qiong Ye, Yue Huang.

Faculty contact: Lei Cong, Christine Guo

 

Skip to toolbar