Loading...

2016-2017 Board Members

Version 2

 

2016-2017 HMS CSSA Board Members

 

President:  Yu Qian (DFCI)

Co-President:  Linchang Huang (BWH)

 

Board Members:

Wenqing Cai(BCH), Wen Chen(HMS), Wei Li(DFCI), Min Tan(BWH), Ji Li(DFCI), Chunxiao Yu(HMS), Tengfei Xiao(DFCI), Bin Li(BCH), Song Yang(BCH), Sha Bai(BIDMC), Qiong Ye(MGH), Chao Dai(DFCI), Xiaoqing Wang(DFCI), Shuxi Qiao(MGH), Jiaxu Hong(MGH), Heng Zhao(HMS)

 

Assistants to President/Board:

Hao Huang(DFCI), Xiaoyang Zhang(Broad), Yang Zhang(BCH), Le Cong(Broad/BWH), Zhirong Qian(DFCI), Yue Huang(BCH), Zhaoyi Feng (MGH), Jingyu Peng (DFCI), Yue Zhang (HSPH), Mi Liu(BIDMC), Mengyu Wang (MEEI), Miao Liu (BWH), Tianhang Zhou(HMS), Xianrui Yang(HSDM), Shuhang Wang (SERI), Hong Yue(DFCI)

 

Responsibility

Academic:  Chao Dai, Shuxi Qiao, Ji Li, Wei Li, Xiaoyang Zhang, Le Cong, Yue Huang, Yue Zhang, Jingyu Peng, Hong Yue, Zhaoyi Feng , Xianrui Yang, Miao Liu, Tianhang Zhou, Tengfei Xiao

Career Path: Xiaoqing Wang, Linchang Huang, Min Tan, Tengfei Xiao, Wen Chen, Heng Zhao, Bin Li, Hao Huang, Jingyu Peng, Xianrui Yang

Recruitment: Bin LiLinchang Huang,  Min Tan, Qiong Ye, Yue Huang, Heng Zhao, Hong Yue, Tianhang Zhou

Entrepreneurship: Qiong Ye, Yu Qian, Wen Chen, Jiaxu Hong, Heng Zhao, Zhirong Qian , Yue Huang, Mengyu Wang, Shuhang Wang, Xianrui Yang, Tengfei Xiao

Spirit group:  Sha Bai, Song Yang, Chen Wen, Tengfei Xiao, Qian Yu,  Yang Zhang, Shuxi Qiao, Jingyu Peng, Shuhang Wang, Yue Zhang

Publicity: Chunxiao Yu, Wenqing Cai, Le Cong, Jiaxu Hong, Sha Bai, Jingyu Peng, Hong Yue

Sponsorship:  Jiaxu Hong, Min Tan, Mengyu Wang, Yue Zhang

IT:  Song Yang, Wei Li, Bin Li, Linchang Huang

Treasury: Min Tan

Faculty contact: Le Cong, Tianhang Zhou, Shuhang Wang

 

Skip to toolbar