Loading...

Former Board Members

Previous Board Members :

 

2012-2013  
President: Chaoshe Guo
Co-President: Wei Song
Vice President: Dongbo Cai, Zheng (James) Chen, Ting Feng, Xiaohui Han, Hai Hu, Chen Ling (7/2012-9/2012), Shubai Liu, Yifan Lu, Hongliang Ren, Jing Wang (9/2012-), Sui Wang, Xiaofeng Wang, Wenjia You, Jin Zhang
Assistant to the President / Board: Ming Liu, Yilai Shu, Qiming Sun, Dan Tong

2012-2013 Board Member

 

2011-2012  
President: Wenyu Song
Co-President: Chaoshe Guo
Vice President: Zheng (James) Chen, Lijuan Deng, Ting Feng, Xiaohui Han, Hai Hu, Chen Ling, Shubai Liu, Zijing Liu (07/2011-09/2011), Hongliang Ren, Wei Song, Zihao Xie (07/2011- 04/2012), Jing Wang, Sui Wang, Zhihui Wang (07/2011-09/2011), Ruibin Xi, Jun Xiao (07/2011- 04/2012), Zeyu Xiao, Wenjia You
Assistant to the President / Board: Long Cheng, Dejun Shen, Can Zhang, Xiaohui Liu

2011-2012 Board Member

 

2010-2011  
President: Baoli Hu
Co-President: Yu Fu
Vice President: Changsi Cai, Lijuan Deng, Chaoshe Guo, Hai Hu, Yi Hu, Jie Ma, Tao Ren, Wenyu Song, Tielong Tang, Gongxiong Wu, Longjun Wu, Zeyu Xiao.
Assistant to the President / Board: Wuwei Feng, Xiaohui Han, Tsz Ho Tse, Zhihui Wang, Ruibin Xi

2010-2011 Board Member

 

2009-2010  
President: Qingsong Liu
Co-President: Xi Wang
Vice President: Xiaochun Fan, Yu Fu, Baoli Hu, Bin Lv, Jie Ma, Tao Ren, Jinhua Wang, Gongxiong Wu, Wenchao Wang, Tian Xie, Tiao Xie, Bing Yue/Jianbo Wan, Li Zhang

 

2008-2009  
President: Gang Li
Vice President: Feng Chen, Yingjie Liu, Bin Lv, Hong Wang, Xi Wang

 

2007-2008  
President: Haixin Lei
Vice President: Peng Yu, Bin Lv, Yingjie Liu, Tianhong Dai, Linyu Li, Gang Li, Qianru Li, Zhenning Liu, Hong Wang, Pengcheng Zhu, Shihua Lu, Qian Wang, Jia Huang
Skip to toolbar